JAY BAAN MATA

GOTRA: VIJAYAVANI
VANSH: SURYAVANSHI
KULDEVI: BAANMATA
RUSHI: VASHISHTHA,HARIN
ISHT DEV: EKLINGJI